Count Points Parallel To Y

2 secs 1024 MB
recuraki's icon recuraki